பிரான்ஸில் விவசாயிகள் வீதிகளை மறித்து உக்கிரமான போராட்டம்!