இணையவழி பாதுகாப்பு சட்டமூலம் மீதான வாக்கெடுப்பு!

இணையவழி பாதுகாப்பு சட்டமூலம் மீதான வாக்கெடுப்பு!

இணையவழி பாதுகாப்பு சட்டமூலம் தொடர்பான விவாதத்தை நடத்துவதற்கு ஆதரவாக 83 வாக்குகளும் எதிராக 50 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி, இணையவழி பாதுகாப்பு சட்டமூலம் மீது விவாதம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.